Lokaty terminowe

Lokaty terminowe służą do przechowywania wolnych środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu na następujące okresy:

  • 1 miesięczne
  • 3 miesięczne
  • 6 miesięczne
  • 12 miesięczne

Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej . Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić środki na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu. Bank zapewnia posiadaczowi lokaty terminowej zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak też obrotów i salda według zasad określonych w ustawie Prawo Bankowe.

Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty terminowej i jest obowiązany zapewnić im należytą ochronę. Środki na rachunku lokaty terminowej objęte są także gwarancjami określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.