Kredyt w rachunku bieżącym

Bank udziela kredytu podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą, posiadającym w Banku rachunek bieżący. Kredyt udzielany jest na okres 12-miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy poprzez odnowienie kredytu po uprzednim złożeniu wniosku, jego pozytywnym rozpatrzeniu i zawarciu nowej umowy kredytowej. Uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez ubiegającego się o kredyt zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. 

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu może być ustanowione w postaci:

  • poręczenia według Prawa cywilnego
  • przewłaszczenia
  • hipoteki na nieruchomości
  • sądowego zastawu rejestrowego
  • innych form zabezpieczenia


Wraz z wnioskiem ubiegający się o kredyt winien przedstawić dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny jego zdolności kredytowej. Uruchomienie kredytu uwarunkowane jest ustanowieniem prawnego zabezpieczenia jego spłaty i dokonania czynności z tym związanych. 
Wpływ środków na rachunek bieżący obniża stan zadłużenia i umożliwia jednocześnie ponowne wykorzystanie kredytu do wysokości górnej granicy zadłużenia określonego w umowie kredytowej.