OFERTA SPRZEDAŻY POD BOREM Sp. z o.o. Sp. K.

 

Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o.o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup: przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rudnej Małej, jako całość, za cenę nie niższą niż 3 626 812,00 zł. W skład przedsiębiorstwa wchodzi kompleks nieruchomości położonych w Rudnej Małej (KW NR: RZ1Z/0072188/2, RZ1Z/00022359/7, RZ1Z/00085498/2, RZ1Z/00150249/9), na których posadowione są budynki o charakterze hotelowo-restauracyjnym i wyposażenie oraz dwie nieruchomości położone w Rudnej Małej (KW NR: RZ1Z/00146646/1, RZ1Z/00146633/7).

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie do 30 stycznia 2019 r. w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją na kopercie „OFERTA- POD BOREM-PRZEDSIĘBIORSTWO– V GUp 33/15” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty do Sądu, a nie data wysyłki listem poleconym. Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki po przeprowadzeniu przetargu według przepisów kodeksu cywilnego. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości. Określa się termin do zawarcia umowy sprzedaży nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00 w Kancelarii Syndyka, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, 20-469 Lublin, nr tel. nr tel. 515 476 584, 515 476 638 (e-mail: kancelariasyndyka101@wp.pl) gdzie również można zapoznać się z warunkami przetargu oraz Opisem i oszacowaniem.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.