INFORMACJA O SPRZEDAŻY OFERTOWEJ

Bank Spółdzielczy w Lubeni informuje o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Rzeszó;w, obręb Staroniwa, w pobliżu ul. Przemysłowej. Działka o powierzchni 0,4584 ha, oznaczona w ewidencji gruntów nr ew. 1259, obręb 212 Staroniwa, nr Księgi Wieczystej RZ1Z/00000874/3.

Prawo własności: Bank Spółdzielczy w Lubeni

Oferty należy składać do dnia 30.07.2021 r. w IV Oddziale w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 19, w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta-sprzedaż nieruchomości".

Minimalna cena 2.500.000,00 zł (słownie dwa miliony pięćset tysięcy zł 00/100) PLN jest ceną brutto. Zbycie nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości. W powyższej sprawie udzielimy informacji pod nr tel. 17 850 99 50.


Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie jest równoważny z ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i winien być interpretowany wyłącznie jako informacja, o której jest mowa w art.71 Kodeksu Cywilnego. Nie jest również przyrzeczeniem udzielenia kredytu hipotecznego w związku z nabyciem oferowanej nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości przez Bank Spółdzielczy w Lubeni nie jest wykonywaniem czynności bankowych i odbywa się zgodnie z prawem w związku z wykonywaniem innych obowiązków wynikających z przepisów ustawowych. Bank Spółdzielczy w Lubeni dokłada wszelkich starań, aby udostępnione Państwu informacje na temat oferowanych do sprzedaży nieruchomości były kompletne i rzetelne, jednak zawsze mogą pojawić się nieścisłości lub może brakować konkretnej szczegółowej informacji, która może mieć dla Państwa istotne znaczenie. W tym celu kupujący przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości może na własny koszt i we własnym zakresie dokonać niezbędnych z punktu widzenia kupującego analiz technicznych i formalnoprawnych. Bank Spółdzielczy w Lubeni nie jest deweloperem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377, ze zm.), ani nie przeprowadza za nabywcę badania stanu oferowanych do sprzedaży nieruchomości pochodzących z rynku wtórnego, nie ponosi też odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki, jakie mogą powstać u nabywcy nieruchomości w przyszłości. Bank Spółdzielczy w Lubeni nie świadczy usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości ani nie prowadzi profesjonalnego doradztwa w zakresie zbywania/nabywania nieruchomości, a powyższe informacje nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa prawnego, podatkowego lub rachunkowego ani jakichkolwiek innych usług profesjonalnych. Bank Spółdzielczy w Lubeni zastrzega sobie możliwość zmiany oferty i/lub warunków oferty w każdym czasie, w tym prawo do wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn.